พรส.รุ่นที่ 17 เสนอ“แนวทางการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนใต้” ภายใต้แคมเปญ “Comeback Home ” อยู่ดี มีรายได้ ชายแดนใต้สงบสุข

พรส.รุ่นที่ 17 เสนอ“แนวทางการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนใต้” ภายใต้แคมเปญ “Comeback Home ” อยู่ดี มีรายได้ ชายแดนใต้สงบสุข
ช่วยแชร์

พรส.รุ่นที่ 17 เสนอ“แนวทางการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนใต้” ภายใต้แคมเปญ “Comeback Home ” อยู่ดี มีรายได้ ชายแดนใต้สงบสุข

เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า พล.ต.กรกฎ ภู่โชติ รอง.ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3) เป็นประธานประชุมโครงการนักวิชาการพบนักรบ จชต.พรส.รุ่นที่17 โดยมีพลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกและคณะนายทหารระดับสูงและคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบนักบริหาร (พรส)รุ่นที่ 17 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมพิธี

 ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบนักบริหาร (พรส)รุ่นที่ 17 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นผู้นำเสนอโครงการ “แนวทางการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนใต้” ภายใต้แคมเปญ “Comeback Home ” อยู่ดี มีรายได้ ชายแดนใต้สงบสุขซึ่งเป็นแนวคิดของพรส.รุ่นที่17ต่อที่ประชุมในครั้งนี้

 ดร.กชนิภา กล่าวว่าได้นำเอาศาสตร์พระราชา เข้าใจ- เข้าถึง-พัฒนา  ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  มาเป็นยุทธศาสตร์หลัก ในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเน้นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหาเป็นแก่นจากรากเหง้าเดิม ตลอดจนการเข้าถึงเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด อาทิการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้คำแนะนำใน ชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล อย่างต่อเนื่อง

ดร.กชนิภากล่าวต่อไปว่าจากการศึกษาข้อมูลพบว่า 1ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสในการสร้างรายได้ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยนำซอฟพาวเวอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจอีกหนึ่งด้านคือนโยบายการแก้ปัญหาจากภาครัฐยังไม่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมไม่สอดคล้องในสภาพเศรษฐกิจของยุคปัจจุบันซึ่งเรานำประเด็นนี้มาแก้ปัญหาโดยนำนโยบายในการแก้ปัญหาให้เกิดความต่อเนื่องจริงจังและมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันได้อย่างไร

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต่อไปว่า การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์ถิ่นทั้งทางด้านเชื้อชาติศาสนาประเพณีอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงมีเสน่ห์และรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยือนในพื้นที่แห่งอารยะธรรมที่มีความหลากหลายของสามจังหวัดชายแดนใต้ ความโดดเด่นและอัตลักษณ์ถิ่นที่ผสมผสานกันของความหลากหลายเชื้อชาติทั้งในจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ที่มีอัตลักษณ์ถิ่นที่ชัดเจนมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

การสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือแหล่งแลนด์มาร์กที่จะเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายสินค้าการให้บริการและเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายและการตลาดให้กับประชาชนหรือคนในชุมชนคนในพื้นพื้นที่ คณะนักศึกษาหลักสูตรพอสาวรุ่นที่ 17 โฟกัสในเรื่องของการแก้ปัญหาระดับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจรายได้ของคนในพื้นที่ระดับชุมชนที่เป็นฐานรากของพื้นที่เป็นการแก้ปัญหาระดับจุลภาคที่ส่งผลและพัฒนาไปสู่ระดับมหภาคจุดเล็กๆในพื้นที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่และขยายวงสู่ทุกภาคส่วน และสู่การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ความมั่นคงสงบสุข ก็จะกลับมา  เนื่องจากสภาพพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนใต้มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศของภูมิศาสตร์ไม่แตกต่างจากพื้นที่ภาคตะวันออกหรือเขตภาคกลางตอนล่างสองซึ่งฐานะและรายได้ของประชากรในพื้นที่จังหวัดนั้นนั้นนั้นติดอันดับประชากรที่มีรายได้สูงสุดระดับต้นต้นของประเทศไทย เราจะจะเห็นว่าเสน่ห์แห่งความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานกันทุกเชื้อชาติและศาสนาและมีการอยู่ร่วมกันมายาวนานมากกว่า 400 ปี สังคมชายแดนใต้จะสงบสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดีมีความสุข  ลูกหลานที่พลัดถิ่นจากการที่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนนอกพื้นที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศไทยหรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะจะเป็นในกลุ่มของเยาวชนหรือนักธุรกิจวันนี้ถ้าสามจังหวัดชายแดนใต้ของอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจเฟื่องฟูไปด้วยการผลักดันและขับเคลื่อนสอดคล้องกับความมั่นคงของชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินอนาคตอันใกล้ ภาพนี้ จะปรากฏพาใจกลับบ้านพาลูกหลานญาติพี่น้องกลับสู่…มาตุภูมิแผ่นดินแม่ของจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสสู่ แคมเปญ Comeback Home อยู่ดี มีรายได้ ชายแดนใต้สงบสุขดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรพอสาวรุ่นที่ 17 กล่าวในที่สุด

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนกุนุงจนอง อ.เบตง จ.ยะลา พลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พร้อมคณะนักศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.) รุ่นที่ 17 นำโดยดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประธานรุ่นได้มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนกุนุงจนองทั้งนี้ทางคณะได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงสานต่อกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้อิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมัสยิดในการประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะมาถึงนี้ รวมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้สูงอายุและยากไร้ในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ในโอกาสเดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อมาคณะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีอีกแห่งด้วย

พลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าแล้ว วันนี้จึงได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตร พรส. รุ่นที่ 17 ลงพื้นที่เพื่อทำCSRให้กับชุมชนดังกล่าว.

administrator

Related Articles