สมุทรสาครจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมบทบาทสตรี

สมุทรสาครจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมบทบาทสตรี
ช่วยแชร์

สมุทรสาครจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมบทบาทสตรี

เมื่อวันที่8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังสตรีศรีสาคร” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2567 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางนวลอนงค์ สำเภาทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรสตรีจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งเป็นวันที่สตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด ได้ร่วมเฉลิมฉลอง ความเสมอภาคที่ได้รับมาและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การ สหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของ สุภาพสตรี และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีทุกคน ได้ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมและสันติภาพ

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังสตรี ศรีสาคร” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังสตรีจังหวัดสมุทรสาคร, การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี , กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพดี บรรยายการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ, กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสตรี บรรยายการพัฒนา บุคลิกภาพสตรีสู่การเป็นผู้นําาในสังคม, กิจกรรมการสาธิตการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวสู่การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถี, กิจกรรมทบทวนภารกิจคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ เพื่อทบทวนและมอบหมายภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาสตรี ทุกระดับในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 10 นโยบาย  ซึ่งการจัดงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี สร้างภาวะผู้นํา พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่องค์กรสตรีให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป.

administrator

Related Articles