หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาโอกาสทางการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาโอกาสทางการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา
ช่วยแชร์

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาโอกาสทางการเรียนรู้ และสร้างโอกาสทางการศึกษา

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยานการลงนามฯ ที่จัดขึ้นนี้ ร่วมด้วย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร,รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,นายวรพงษ์ ชอบชื่น รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร,ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามฯ และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้มีเกียรติ และ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยหอการค้าจังหวัด คือ สถาบันเอกชนที่กลุ่มบุคคลจัดตั้งขึ้น ภายใต้หอการค้าไทย ทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ โดยมิใช่เป็นการแสวงผลกำไรหรือหารายได้มาแบ่งปันกัน  สำหรับหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร จัดได้ว่าเป็นหอการค้าที่มีความเข้มแข็งอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมติดต่อกัน 5 ปี มีผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ให้การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ มีการทำงานร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสการร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการบริการให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ ทั้งนี้การดำเนินงานใดๆ ของหอการค้า จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือจากสมาชิกหอการค้า และเครือข่ายต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ภารกิจของหอการค้าบรรลุเป้าหมาย

ขณะที่ในส่วนของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการศึกษา,เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยเหลือนักศึกษาที่ ขาดแคลน ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง,เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ,เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ทั้งระยะยาวและระยะสั้น ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และจัดทำโครงการร่วมกันในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ด้านนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวด้วยว่า พิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงเพื่อจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (Area Based) อย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน ร่วมกับสถาบันศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติ พร้อมให้การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงตามศักยภาพของผู้เรียน และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ภาคแรงงาน ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่าย ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการผนึกภาคีเครือข่ายหน่วยงานสำคัญในการผลิตบุคลากร การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน โดยเน้นให้การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนางาน และสร้างอาชีพเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้เยาวชนต่อไป

administrator

Related Articles