ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ช่วยแชร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาคำผ่านกลไก กศจ.สมุทรสาคร

 

เมื่อเวลา9.00น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาคำผ่านกลไก กศจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2567  ขึ้นที่ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร,คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา, คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์,คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รวมจำนวน 60 คน

นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ในนามผู้จัดการประชุม ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการนี้ที่จะนำไปสู่การกำหนดรูปแบบ/แนวทางจัดทำกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัดและสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนในการกำกับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดการดำเนินงาน

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.สมุทรสาคร โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยตรง และที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม มีการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความยั่งยืน สามารถประกอบอาชีพตามความสนใจของตัวเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

โดยหลังจากพิธีเปิดแล้วเป็นการบรรยายพิเศษของคณะผู้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนโดย นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้แทนคณะเดินทางไปศึกษาดูงานและนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, เสวนา เรื่อง กลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร,ระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้รูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles