อบจ.สมุทรสาครมอบเช็คเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาปี 67 รวมมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท

อบจ.สมุทรสาครมอบเช็คเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาปี 67 รวมมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาครมอบเช็คเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาปี 67 รวมมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบเช็คเงินอุดหนุน ประจำปี 2567 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมสระว่ายน้ำ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม เข้าร่วม

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการศึกษา” โดยมีผลใช้บังคับ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในเรื่องของการให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการระดมสรรพกำลัง งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่กำหนดไว้ว่า “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมสระว่ายน้ำ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์.เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล) ดังนี้ 1.เทศบาลนครสมุทรสาคร  1 โครงการ จำนวนเงิน 35,000,000 บาท 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงิน 11,247,500 บาท และ 3.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 7,543,100 บาท รวมจำนวนเงินทั้งหมด 53,790,600 บาท.

administrator

Related Articles