ทน.อ้อมน้อย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น

ช่วยแชร์

ทน.อ้อมน้อย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น

 เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา เกือบ 700 คน ในการนี้ก็มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ข้าราชการครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มาร่วมแสดงความยินดี ต่อความสำเร็จในระดับช่วงชั้นต่างๆ

 สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นี้  ก็เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความประทับใจ และเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆ มีความก้าวหน้าในชีวิต เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย

ขณะที่ผู้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ประกอบด้วย  นักเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 คน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 243 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 155 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 93 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 48 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 101 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 31 คน รวมมีนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 683 คน

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ก็ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคนว่า ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ ยังนับเป็นเพียงแค่ขั้นต้นของการศึกษาเท่านั้น จึงขอให้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ขอให้ทุกคนเป็นคนดี ควบคู่กับมีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

administrator

Related Articles