อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ ชาวหนองสองห้อง จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ  โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เข้าร่วม

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ ชาวหนองสองห้อง จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ  โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เข้าร่วม
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ ชาวหนองสองห้อง จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ  โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เข้าร่วม

 เมื่อเวลา 19.30 น.ของวันที่ 2 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลหลักห้า และ พี่น้องประชาชนชาวไทยทรงดำของจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำขึ้น ที่วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านคำพัน อันลาวัน เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย,นายอำเภอบ้านแพ้ว,นายกเทศบาลตำบลหลักห้า,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน,ประชาชน,และพี่น้องชาวไทยทรงดำ ทั้งจากในจังหวัดสมุทรสาคร และตัวแทนจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศจำนวนมากมาเข้าร่วมงาน พร้อมกับแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นของชาวไทยทรงดำ อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 245 ปี นับตั้งแต่ชาวไทยทรงดำ หรือ ชาวลาวโซ่ง อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งรวมอารยะธรรมอันเก่าแก่ของประเทศไทยจังหวัดหนึ่ง มีกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลาย เชื้อชาติอพยพมาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ ซึ่งเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน รวมถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสองห้อง และตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งในแต่ละปีจะมีการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดำในพื้นที่ และตำบลข้างเคียง ในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เพื่อส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไปจนถึงอนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักและเล็งเห็น ถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของเยาวชนและประชาชนชาติพันธุ์ไทยทรงดำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ได้มีการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

 ขณะที่กิจกรรมภายในโครงการฯ ที่จัดขึ้น ก็มีทั้ง การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้า การเย็บปักถักร้อย การแต่งกายด้วยผ้าพื้นบ้าน การประกอบอาหารพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน (เล่นคอน) การแสดงทางวัฒนธรรมด้านดนตรี(เล่นแคน และการฟ้อนแคน) การแสดงด้านศิลปะ การร่ายรำ การร้องและดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น

administrator

Related Articles