กตต.สมุทรสาคร จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง ส.ว.2567

กตต.สมุทรสาคร จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง ส.ว.2567
ช่วยแชร์

กตต.สมุทรสาคร จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง ส.ว.2567

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย  อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการการเลือก สว. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจังหวัดสมุทรสาคร และ สื่อมวลชน เข้าร่วม

นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกมีจำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ อาชีพ หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกกันเอง เพื่อให้ได้รายชื่อ จำนวน 200 คน ดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายแก่บุคคลที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 100 คน และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนเพื่อให้บุคคลที่สนใจจากกลุ่มอาชีพสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเข้ากระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย.

administrator

Related Articles