กกต.สมุทรสาคร จับมือ ปปช.ขับเคลื่อนการเมืองสะอาด พร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

กกต.สมุทรสาคร จับมือ ปปช.ขับเคลื่อนการเมืองสะอาด พร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่น
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2562 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัล เพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทน ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ นักการเมืองทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยจะยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม มีการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริต ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน ทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนได้รับทราบ 

จากนั้นเป็นการสัมมนาฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าวก็เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้
นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้ส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ.2560 จึงได้วางกลไกป้องกันตรวจสอบการทุจริต และมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้มีผู้แสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองโดยที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง 

สำหรับการสัมมนาที่จัดขึ้นนี้ ก็จะทำให้ได้รู้และเข้าใจในกฎหมาย พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และจริยธรรม ซึ่งก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการเมืองในทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รับรู้และแสดงความเห็นในการแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การทุจริตลดลงอย่างเป็นรูปธรรม


ด้านนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ได้บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ ให้เกิดผลทางด้านการเมืองดังนี้ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกันและให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด, ให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมือง ร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงใน การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม, มีกลไกที่กำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา หรือนโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน, มีกลไกที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน, มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

administrator

Related Articles