สมุทรสาครจุดประกาย ร่วมอนุรักษ์ท้องทะเล หยุดทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม

สมุทรสาครจุดประกาย ร่วมอนุรักษ์ท้องทะเล หยุดทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม
ช่วยแชร์

“ทะเลคือชีวิต”ของสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษยชาติ ทะเลเป็นแหล่งบ่วงโซ่อาหารที่ใหญ่ที่สุด ทะเลเป็นเส้นทางสัญจรจากมุมโลกหนึ่งไปยังอีกมุมโลกหนึ่งมาแต่ครั้งโบราณกาล ทะเลเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสรรค์สร้างมาคู่โลกพระคุณของทะเลมากมายมหาศาลยิ่งนัก แต่ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังเมื่อกาลเวลายิ่งนานนับวันทะเลกำลังถูกคุกคามหรือทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราทุกคน


เมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออกสมุทรสาครพื้นที่ต้นแบบ”ไม้ไผ่ชะลอคลื่น”หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม โดยมีนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ส่วนราชการ เครือข่าย ทสม.สมุทรสาคร เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกป่าชายเลน ปลูกต้นโกงกาง 300 ต้น ปล่อยปูทะเล จำนวน 50 ตัว ปล่อยปลากะพงขาว จำนวน 12,500 ตัว กุ้งกุลา 900,000 ตัว และการเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะพลาสติกของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป กระตุ้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย การร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทะเลรวมไปถึงชายฝั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า วันทะเลโลก (World Oceans Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งสถานการณ์ท้องทะเลไทย ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง โดยมิได้คำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในปัจจุบันเกิดปัญหาขยะในทะเลอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทะเลเกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก ที่ได้รับบาดเจ็บและตายเป็นจำนวนมาก ส่งผลการะทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลอย่างมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความสำคัญของทะเล จึงได้จัดงานวันทะเลโลก ภายใต้คำขวัญ Gender and the Ocean ทะเลเท่าเทียม ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ทุกคนถือเอาวันทะเลโลก เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหน และรักษาท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน

หากแม้นว่ามนุษย์เรายังต้องการที่จะเห็นน้ำทะเลสีสวยๆชายหาดขาวๆอุดมไปด้วยกุ้งหอยปูปลาหรือสัตว์น้ำนานาชนิด มีการเจริญเติบโตเป็นแหล่งอาหารรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนกาย เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่นานาอารยะประเทศ โปรดช่วยกันคนละไม้คนละมือ รักษ์ทะเลของเราให้เป็นสมบัติของโลกสืบไป .

administrator

Related Articles