ผู้ว่าฯ จับมือ สภาอุตฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นบูรณาการร่วมภาครัฐ – เอกชน

ผู้ว่าฯ จับมือ สภาอุตฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นบูรณาการร่วมภาครัฐ – เอกชน
ช่วยแชร์

(เศรษฐกิจ)

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการเข้าตรวจสถานประกอบการ พร้อมทั้งสะท้อนปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร,ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร,นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , กอ.รมน.สมุทรสาคร,กกล.รส.ส.1,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร,ทหาร,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสถานประกอบการระดับจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจน ตัวแทนสถานประกอบการกว่า 150 แห่ง ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้


ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากการเข้าตรวจโรงงานอย่างเข้มข้นในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ทั้งภายในจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ผู้ประกอบการในจังหวัดได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่ภาครัฐกำหนด และเพื่อยกมาตรฐานสถานประกอบการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ดีและมีประโยชน์ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวก็มีประเด็นปัญหา ความไม่เข้าใจกันระหว่างสถานประกอบการที่ถูกตรวจและหน่วยงานราชการที่เข้าตรวจ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจกันระหว่างสถานประกอบการที่ถูกตรวจและหน่วยงานราชการที่เข้าตรวจ รวมถึงให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจที่ต้องเข้าตรวจสถานประกอบการมาให้ความรู้และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ข้อกำหนด แนวทางในการเข้าตรวจสถานประกอบการ แนะนำการเตรียมตัวรับการเข้าตรวจ และพร้อมตอบประเด็นข้อสงสัยด้วย

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมจึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดเวทีสร้างความเข้าและบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาชี้แจงฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการตรวจมาสะท้อนปัญหา พร้อมกับนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาจัดหวัดสมุทรสาครไปด้วยกัน อีกทั้งเพื่อให้สถานประกอบการที่ไม่เคยได้รับการเข้าตรวจเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางในการเข้าตรวจ เพื่อที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจฯ
ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมได้รวบรวมจากสถานประกอบการเบื้องต้นสรุปได้ว่า ทางสถานประกอบการอยากทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการของการเข้าตรวจโรงงาน ว่าจะตรวจอะไรบ้าง อย่างไร ,ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร และจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อได้มีการเข้าตรวจ ,เกณฑ์หรือแนวทางในการคัดเลือกหรือเลือกโรงงานที่จะเข้าตรวจใช้เกณฑ์อะไร แล้วทำไมบางโรงงานไม่เคยถูกตรวจเลย หรือบางโรงงานเข้าไป 2-3 ครั้ง ,เพื่อลดภาระของหน่วยงานที่เข้าตรวจ น่าจะแบ่งเกรดโรงงานที่จะต้องเข้าตรวจก่อนหลัง โดยกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าตรวจก่อนหลัง ,การเข้าตรวจควรทำเป็นลักษณะให้ความรู้ หรือแนะนำให้ทำให้ถูกต้อง เพราะการกระทำผิดส่วนใหญ่ผู้ประกอบไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิด แต่เป็นการกระทำความผิดเพราะไม่รู้ หรือผิดพลาดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าใครเจตนาที่จะกระทำความผิดก็ให้ลงโทษตามฐานความผิดนั้นๆ ,การเข้าตรวจควรจะปฏิบัติตามระเบียบของผู้ประกอบการด้วย เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ การทำความสะอาดหรือใส่ชุดตามระเบียบที่โรงงานกำหนด เมื่อเข้าไปตรวจโรงงาน เพื่อภาพพจน์ของประเทศ และเพื่อความปลอดภัย และป้องกันความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น,การเข้าตรวจแล้วให้โรงงานหยุดการผลิตทันทีและการเรียกคนงานมาตรวจและต้องออกมาทันทีทำให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ควรให้เวลาในการหยุดกระบวนการผลิตตามกระบวนการหรือระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดก่อนดำเนินการตรวจ , การเข้าตรวจน่าจะมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าตรวจอย่างไร เพื่อไม่เกิดการซับซ้อนในการเข้าตรวจ ,เมื่อมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้ว การเข้าตรวจยังเป็นลักษณะเหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร ,ควรเปลี่ยนการตรวจเพื่อจับผิด เป็นการแนะนำให้ผู้ประกอบการทำให้ถูกต้อง และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดไปด้วยกัน และขอให้ใช้แนวนโยบายของผู้ว่า เวลาเข้าโรงงานเปลี่ยนจากการตรวจเพื่อจับผิด เป็นไปเยี่ยมผู้ประกอบการแทน ซึ่งเป็นนโยบายที่เหมาะสมและดีที่สุด ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน

พร้อมกันนี้ก็ยังมีข้อเสนออื่นๆ อีกหลากหลายที่ทางผู้ประกอบการต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำไปพิจารณาเสนอสู่การแก้ไขในระดับรัฐบาล หรือนำไปสู่การแก้ไขในระดับจังหวัดต่อไป เช่น การแก้ไขกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเสียค่าปรับในการจ้างแรงงานต่างด้าว ที่ไม่เป็นธรรมหรือแตกต่างกันระหว่างภาคประมงและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับประมงซึ่งมีอัตราโทษรุนแรงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมอื่นทั่วไป , การทำ MOU ระหว่างสถานประกอบการที่ถูกเข้าตรวจ กับ เจ้าหน้าที่ๆ เข้าตรวจ และ การกรอกประวัติข้อมูลแจ้งเข้าออกลูกจ้างในโรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ในฐานระบบของหน่วยงานภาครัฐให้รวดเร็วเป็นปัจจุบัน เป็นต้น

ด้านนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับข้อปัญหาทั้งหมดนั้น นอกจากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลหรือตอบคำถามของผู้ประกอบการ จนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว ก็ยังจะได้นำประเด็นทั้งหมดไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งการปรับระบบหรือรูปแบบการเข้าตรวจของคณะทำงานฯ , การให้ข้อมูลแก่สถานประกอบการ, การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สถานประกอบการในมาตรการ ขั้นตอนและวิธีการเข้าตรวจ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ทางสถานประกอบการต้องให้ทางภาคราชการดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมกับทางสถานประกอบการอีกครั้ง ส่วนประเด็นที่ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขนั้น ก็จะนำเสนอต่อไป

administrator

Related Articles