กระทรวงแรงงานพา ILO เยี่ยมศูนย์ PIPO ดูภารกิจและการตรวจสอบย้อนกลับ

กระทรวงแรงงานพา ILO เยี่ยมศูนย์ PIPO ดูภารกิจและการตรวจสอบย้อนกลับ
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) เขต 1 อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงานนำ นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ไอแอลโอ (ILO) และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ PIPO โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของ ศปมผ. และศูนย์ PIPO ภารกิจของศูนย์ การปฏิบัติงานของศูนย์ รวมทั้งรับฟังสถานการณ์ด้านการประมงในจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้มีภารกิจตรวจการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และต่ำกว่า 30 ตันกรอสในเครื่องมือ 3 ประเภท คือ อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก โดยเน้นการตรวจเรือกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ ส่วนการปฏิบัติของศูนย์ ได้แก่ การตรวจเอกสารเรือที่มาแจ้งเข้า – ออก ตรวจเรือและคนประจำเรือที่ท่าเทียบเรือ บันทึกข้อมูลลงในระบบ Fishing Information : FI และการอนุญาตให้ออกไปทำการประมง หรือกลับเข้าเทียบท่าและขึ้นสัตว์น้ำ โดยเน้นการตรวจคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ปัจจุบันมีศูนย์ PIPO ทั่วประเทศจำนวน 30 แห่ง สำหรับสถานการณ์ด้านการทำประมงของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก จำนวน 384 ลำ มีลูกเรือประมงจำนวน 5,472 คน โดยทั้งหมดเป็นแรงงานในระบบ ไม่มีแรงงานผิดกฎหมาย ประชาชนมีความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้การแก้ไขปัญหาการประมงมีแนวโน้มที่ดีขึ้น


จากนั้นรองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะของนายกาย ไรเดอร์ ได้ไปตรวจเยี่ยมบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ผลิตและส่งออกสินค้าประเภทบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง ปัจจุบันมีลูกจ้าง 8,678 คน เป็นชาย 2,972 คน หญิง 5,706 คน เป็นคนไทย 1,667 คน เมียนมาร์ 7,011 คน ซึ่งสถานประกอบการแห่งนี้ได้รับมาตรฐานการรับรองหลายด้าน ได้แก่ มาตรฐานแรงงานไทย (TLS) ระดับพื้นฐาน ปี 2560 – 2562 มีการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ปีที่ 4 เป็นต้น
ทั้งนี้การลงพื้นที่สมุทรสาคร ของนายกาย ไรเดอร์ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขจัดการใช้แรงานเด็ก แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและห่วงโซ่อุปทานในภาคประมง การคุ้มครองแรงงานประมงและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจว่าสินค้า อุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย ผลิตโดยมีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยั่งยืน


นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ไอแอลโอ (ILO) ยังกล่าวอีกว่า เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ตนเองเคยมายืนอยู่ที่สะพานปลาแห่งนี้ของจังหวัดสมุทรสาคร มาวันนี้ตนกลับมายืนที่นี่อีกครั้ง ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างที่ดีขึ้น และนี่เองที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประมงไทย ในการช่วยกันกำจัดปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไป จนได้รับการปลดล๊อคจาก IUU แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช่ว่าเมื่อได้รับการปลดล๊อคแล้วจะทำให้ทุกคนปล่อยวาง แต่ทุกคนยังคงต้องร่วมมือกันต่อไปในการขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำประมงไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากตลาดลูกค้าภายนอกหรือตลาดต่างประเทศนั่นเอง.

administrator

Related Articles