เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส
ช่วยแชร์

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 250 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ซึ่งจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 150 ทุน และในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี


ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระชนมายุครบ 41 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัด โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 250 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ซึ่งจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 150 ทุน และในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 100 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระชนมายุครบ 41 พรรษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามกำลังปัญญาและความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร และในชนบทห่างไกลความเจริญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น ต่อไป ……//

administrator

Related Articles