สมุทรสาครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

สมุทรสาครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน
ช่วยแชร์

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสวนหย่อม วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการตังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี


นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และแนวพระราชดําริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดําเนินโครงการ “เพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ให้แก่ชุมชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดําเนินการสร้าง และปรับปรุงสวนหย่อม ให้มีภูมิทัศน์ที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม


จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้พิจารณาคัดเลือกสวนหย่อม วัดท่ากระบือ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของอําเภอ โดยกําหนดดําเนินกิจกรรมพัฒนาที่สําคัญ ประกอบด้วย การปลูกต้นรวมผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำราชการที่ 10 การขุดลอกคลอง การกำจัดวัชพืชในคูคลอง การเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยรอบบริเวณสวนสาธารณะฯ นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมดูแล รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์สวนหย่อม วัดท่ากระบืออย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทําความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน …….//

administrator

Related Articles