สมุทรสาคร เปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

สมุทรสาคร เปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี บริเวณหน้าวัดน้อยนางหงษ์ ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมจำนวนมาก
นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” นี้ ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทางจังหวัดสมุทรสาครได้เลือกถนนสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีความสำคัญเชื่อมโยงประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย กล่าวคือ เป็นที่ตั้งของสุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังมีถนนถวาย ซึ่งเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดถนน และพระราชทานนามถนนว่า “ถนนถวาย”


ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้ว ถนนสายดังกล่าวจึงเป็นถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างถนน กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมเก็บขยะ และทำความสะอาดถนน นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน.

administrator

Related Articles