ผู้ว่าฯ เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าฯ เปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสํารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร ณ สวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสาวสุกัญญา แสงสุข รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ,คณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร , คณะครู (ผู้บังคับบัญชา) และลูกเสือสำรอง จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครที่เข้าร่วมจำนวน 1,100 คน โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขึ้นถวายราชสักการะและอ่านคำถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นได้จุดธูปเทียนและเครื่องทองน้อยต่อหน้าพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และถวายราชสดุดีต่อพระองค์ท่าน พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย


นางสาวสุกัญญา แสงสุข รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสาครขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้มาร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย,เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้มาอยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ได้เพิ่มพูนทักษะ ได้พัฒนาสติปัญญาและความรู้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ร่วมเป็นเครือข่าย สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ “การเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง”


ด้านนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้จัดงานฯ ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ เนตรนารี ว่าการดำเนินกิจการลูกเสือนั้น ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมที่มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกว่า ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ และยินดี ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ลูกเสือทุกคนจะยึดถือคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือเป็นแนวปฏิบัติอย่างมีเกียรติ โดยคำปฏิญาณได้แสดงให้เห็นว่า ลูกเสือมีหน้าที่อันหลากหลาย ได้แก่ หน้าที่ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหน้าที่ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นขอให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดในการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมงานชุมนุมได้รับประสบการณ์ และทักษะชีวิต มีความสมัครสมานสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้เกิด ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป

administrator

Related Articles