ก.พ.ร. ชูความสำเร็จการพัฒนาระบบราชการ บูรณาการทำงานทุกภาคส่วน

ก.พ.ร. ชูความสำเร็จการพัฒนาระบบราชการ บูรณาการทำงานทุกภาคส่วน
ช่วยแชร์

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งมีหน้าที่ในการมุ่งพัฒนาระบบราชการ และสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่ความสำเร็จในพัฒนาระบบราชการไทยและรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ได้นำคณะสื่อมวลชนจาก 25 สังกัด เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินการระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet) รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง (PIPO) และนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ที่คว้ารางวัล United Nations Public Service Awards 2019 รางวัลชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประกล่าวเปิดงาน และมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กับ เจ้าท่าพื้นที่สมุทรสาคร มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะสื่อมวลชน


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนุนการพัฒนาประเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในพัฒนาระบบราชการไทยและรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ


ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พาสื่อมวลชนศึกษาดูงาน การดำเนินการระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 (ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet) ของกรมเจ้าท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการและการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ส่งผลให้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อชมการสาธิตระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดยการตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) และการตรวจสอบลูกเรือเข้าออก ณ องค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ที่นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานของกรมเจ้าท่า จนทำให้สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย พร้อมกันนี้กรมเจ้าท่าได้นำผลงานจากการนำระบบดังกล่าวสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยจะมีการประกาศผลรางวัลขึ้นในเดือนกันยายน 2562 อีกทั้งยังได้พาดูการแจ้งเข้าออกของเรือประมง (PIPO) อีกด้วย


นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวอีกว่า หลังจากที่ดูงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้ว ก็จะได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ ภาคราชการ ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 รางวัลชนะเลิศในสาขา Developing effective and responsible public institutions ซึ่งการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

administrator

Related Articles