ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 เยี่ยมชมเบญจรงค์ดอนไก่ดี

ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 เยี่ยมชมเบญจรงค์ดอนไก่ดี
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ผู้นำท้องที่ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้ร่วมกันให้การต้อนรับประธานและรองประธานรัฐสภา ประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียน และผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (การประชุมไอป้า ครั้งที่ 40 ) จาก 12 ประเทศ ประกอบด้วย Brunei , Laos , Malaysia , Myanmar , Singapore , Cambodia , Vietnam , Canada , China , Morocco , Norway , Australia กับอีก 3 องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ 1. ASEAN Sec , PIC , GIS จำนวนกว่า 100 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเบญจรงค์ ภายใต้กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 เพื่อดูการผลิตสินค้าเบญจรงค์ การรวมกลุ่มของชาวบ้าน และการทดลองเขียนลาย การลงสีเบญจรงค์ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรม ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย


ในการนี้นายธีรพัฒน์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมไอป้า ครั้งที่ 40 ซึ่งการมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเบญจรงค์ในครั้งนี้ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพ โดยรองผู้ว่าฯ ได้แนะนำให้รู้จักกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน มี 3 อำเภอ เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรม การประมง การเกษตรกรรม และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเป็นการยกระดับการสร้างเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัด และที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน แห่งนี้ก็ถือเป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดอย่างสำคัญด้วย อีกทั้งยังถือเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของจังหวัดสมุทรสาคร โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยกย่องให้หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีเป็น 1 ใน 8 ชุมชนเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ ด้วยว่าเป็นตัวอย่างของการสร้างชุมชนอย่างแข็งแกร่ง เป็นเอกลักษณ์ของภาคประชาชน มีการผลิตสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ ความเป็นไทยและการเปิดโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน สะท้อนถึงความสามารถปรับตัวของชุมชนเพื่อให้ทันกับการเปิดเสรี ทางการเศรษฐกิจภาคบริการการท่องเที่ยว โดยที่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียน อีกทางหนึ่งด้วย


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีการ แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงเบญจรงค์ 3 บ้าน พร้อมร่วมทำกิจกรรมลงสีและลงนามบนแก้วเซรามิก กับ การเดินชมและเลือกซื้อเบญจรงค์ ณ บ้านแต่ละหลังภายในชุมชนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน สำหรับแก้วเบญจรงค์ที่คณะได้ลงสีและลงนามนั้น ก็จะนำไปเข้ากระบวนการเผา แล้วจัดส่งไปให้ทุกคน ซึ่งกิจกรรมนี้ก็สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (การประชุมไอป้า ครั้งที่ 40 ) เป็นอย่างมาก

administrator

Related Articles