CDD.Mahachai :: หอการค้าสมุทรสาครจัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร และ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน

CDD.Mahachai :: หอการค้าสมุทรสาครจัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร และ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน
ช่วยแชร์

CDD.Mahachai :: หอการค้าสมุทรสาครจัดพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร และ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน


วันที่ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรและ โครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน โดยมี นางอําไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัด

สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายประพันธ์ ถึกสกุล นายอําเภอบ้านแพ้ว นางจันทิรา บวรรัตนสุภา เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล) รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายภูมิกร มงคลมณีผล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด สมาชิกสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จํากัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสักขีพยาน


โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งตลาดสินค้าเกษตรเชิงท่องเที่ยวชุมชน และเพิ่มพูนศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน, ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าการเกษตร ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

administrator

Related Articles