อบจ.สค.จับมือ เทศบาลนครสมุทรสาคร ผุดไอเดีย “หอชมเมืองท่าฉลอม” ต่อยอดตลาดรถไฟบ้านแหลม

อบจ.สค.จับมือ เทศบาลนครสมุทรสาคร ผุดไอเดีย “หอชมเมืองท่าฉลอม” ต่อยอดตลาดรถไฟบ้านแหลม
ช่วยแชร์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร , นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร,นายวิษณุ อยู่ดี ผอ.สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง, ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร และตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวความคิดการสร้างหอชมเมือง(ท่าฉลอม) ทั้งในเรื่องของความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง,รูปแบบ,การคาดการณ์งบประมาณ,และแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าฉลอม ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง พร้อมกันนี้ก็ยังได้ลงพื้นที่เพื่อไปดูตรงบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาท่าฉลอม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่คาดว่าหากสามารถดำเนินการก่อสร้างได้จริง ก็จะทำการก่อสร้างตรงบริเวณดังกล่าว


สำหรับแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหอชมเมือง(ท่าฉลอม) นี้ สืบเนื่องมาจากในพื้นที่ตำบลท่าฉลอม ได้มีโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานีรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง ประกอบกับพื้นที่ตำบลท่าฉลอม เป็นพื้นที่ๆมีมนต์เสน่ห์ มีกลิ่นไอของความโบราณ คงคุณค่าไว้ซึ่งความเป็นชุมชนเก่าแก่ มีศักยภาพทางด้านของแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการหารือร่วมกับทางเทศบาลนครสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดสร้างหอชมเมือง(ท่าฉลอม) ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานีรถไฟบ้านแหลม – แม่กลอง รวมถึงการท่องเที่ยวแบบชุมชนในเขตตำบลท่าฉลอม แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการปรึกษาหารือและสำรวจพื้นที่ เพื่อดูความเป็นไปได้ก่อน จากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ การเปิดเวทีรับความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับสิ่งก่อสร้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งของตำบลท่าฉลอม หากประชาชนในพื้นที่เห็นชอบ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการออกแบบโดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งก็จะต้องสร้างให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ โดยความสูงน่าจะอยู่ที่ราวๆ 60 – 90 เมตร เพราะที่ระดับความสูงดังกล่าวนั้น เมื่อใช้กล้องส่องทางไกลส่องดู จะทำให้สามารถมองเห็นสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น รูปปั้นนักบุญอันนา, กรมหลวงชุมพร ,โบสถ์วัดโกรกกราก และ กระเพาะหมู (สัญลักษณ์ของตำบลท่าฉลอม) เป็นต้น ส่วนเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้าง เบื้องต้นยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลขที่ชัดเจน เพราะยังอยู่แค่ขั้นตอนของการหารือในแนวความคิดเท่านั้น ซึ่งอาจมาจากงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ เป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความเหมาะสมในอนาคต

administrator

Related Articles