เปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน นกใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก

เปิดศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน นกใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก
ช่วยแชร์

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน (Samutsakhon Shorebird Conservation Learning Center) นกชายเลนหายากของโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และส่งมอบศูนย์เรียนรู้ฯให้กับชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน ตำบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมอบให้กับ นายศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงศ์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) โดยมีนางสาวจิตตินันท์ เรื่องวีรยุทธ์ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายแสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร Program Specialist Team Leader – Inclusive Green Growth and Environmental Development Unit โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด


นางสาวจิตตินันท์ เรื่องวีรยุทธ์ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) รอบที่ ๕ โดยมีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เป็นหน่วยงานดำเนินงาน (Responsible Party)


ด้านนายศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงศ์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม กล่าวว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร (Samutsakhon Shorebird Conservation Learning Center)” แห่งนี้ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนตำบลโคกขาม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและ เรียนรู้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยว นักเรียน ผู้สนใจ หรือสมาชิกในชุมชน ซึ่งศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ อาคารศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกชายเลน ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ข้อมูลนกชายเลนและชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม การสร้างบังไพร สำหรับส่องดูนกที่บินลงมากินสัตว์หน้าดินตัวเล็กๆ ในพื้นที่นาเกลือ การจัดซื้ออุปกรณ์หรือกล้องส่องทางไกลที่มีกำลังขยายสูง กล้องสองตา การจัดแสดงข้อมูล และนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ภายในศูนย์เรียนรู้ในตัวอาคารบังไพร ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยและชนิดพันธุ์ของนกชายเลน โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ระดับโลก ระดับ CR : ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ซึ่งหนีหนาวมาจากไซบีเรีย และมาอาศัยอยู่ที่บริเวณนาเกลือที่ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษา และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยววิถีชีวิตชุมชนการทำนาเกลือ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน

administrator

Related Articles