ต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่

ต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่
ช่วยแชร์

วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่ พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และบุตรสาว เดินทางมาสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จากนั้น เดินทางไปสักการะ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และไหว้หลวงปู่แก้ว พระเกจิเลื่อนชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร ที่วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อจากนั้น เดินทางไปที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อไหว้พระภูมิเจ้าที่ เสร็จแล้วหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและต่างจังหวัดได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่ กันเป็นจำนวนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

สำหรับประวัติ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (คนใหม่)
เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดอ่างทอง คู่สมรสคือ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร)
ด้านการศึกษา
ปี 2526 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี2534 ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ปี 2542 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรจุรับราชการ
23 สิงหาคม 2526 วันครบเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2565

ประวัติการรับราชการ
23 สิงหาคม 2526 ดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
11 ธันวาคม 2544 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอแม่วงก์ (เจ้าพนักงานปกครอง จังหวัดนครสวรรค์
6 ตุลาคม 2546 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าพนักงานปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี
24 ตุลาคม 2550 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอศรีประจันต์ (เจ้าพนักงานปกครอง จังหวัดสุพรรณบุรี
28 พฤศจิกายน 2551 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
14 กันยายน 2552 ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)
24 มกราคม 2554 ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
7 ธันวาคม 2555 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
1 ตุลาคม 2559 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และวันที่ ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัล พัฒนากรดีเด่น ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2537 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “รางวัลครุฑทองคา” ระดับประเทศ
พ.ศ. 2546 นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต เขต 7
พ.ศ. 2557 เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2560 รางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับประเทศ “จังหวัดสะอาด” รองชนะเลิศ อันดับ 2 กลุ่ม จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2561 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561
พ.ศ. 2561 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจาปี 2561 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
พ.ศ. 2561 นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนปทุมคงคา ประจำปี 2561,
พ.ศ. 2561 รางวัลผู้ว่า “สำเภาทอง” ประจำปี 2561,
พ.ศ. 2562 รางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับประเทศ “จังหวัดสะอาด” รางวัลชมเชย กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ,
พ.ศ. 2562 รางวัลจังหวัดที่มีการผ่านการคัดแยกขยะครบ 100% ทุกครัวเรือน โดยกระทรวงมหาดไทย,
พ.ศ. 2562 ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ” พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และ ปี 2562 จากประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

administrator

Related Articles