พิภู สุโชคชัยกุล นั่งประธานสภาเทศบาลตำบลแคราย รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง เป็นรองประธาน หลังยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล

พิภู สุโชคชัยกุล นั่งประธานสภาเทศบาลตำบลแคราย รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง เป็นรองประธาน หลังยกฐานะอบต.เป็นเทศบาล
ช่วยแชร์

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฉบับที่ 1/2562 เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคราย เป็นการชั่วคราว ด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแครายขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแครายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งหนังสือมายังจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน2562 และเป็นวันเริ่มต้นกระบวนการสรรหาดำเนินการคัดเลือกให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว(เทศบาลตำบลแคราย)ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
อาศัยอำนาจตามในข้อ6 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่85/2557ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแครายประกอบด้วย


รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแคราย

จ่าเอกดิเรก เรียงทอง
ปลัดเทศบาลตำบลแคราย
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแคราย
และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแคราย

1นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน 2นางเย็นตา ครุวรรณ คลังจังหวัดสมุทรสาคร 3นางสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร4นางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร5นางละเมียด พักเพียรดี เสมียนตราจังหวัดสมุทรสาคร6นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร7ว่าที่ร้อยโทสัญญา ญาติพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว8นายจตุพร ศิริสัมพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ9พันจ่าอากาศเอกเบญจพล ปัญญาประภากร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร 10 นายวิวัฒน์ชัย คำคูเมือง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร11นายรุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง ข้าราชการบำนาญอดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร12นายพิภู สุโชคชัยกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ประกาศ ณ วันที่27 กันยายน 2562 ลงชื่อโดย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการสรรหา


ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2562นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแคราย เป็นการชั่วคราว ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแคราย ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคราย เป็นการชั่วคราวเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยจ่าเอกดิเรก เรียงทอง ปลัดเทศบาลตำบลแคราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแคราย นางสาววัลภา สิงหะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และหลังจากที่นายสุรศักดิ์ ได้เปิดการประชุมแล้วได้ออกจากที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาฯได้มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาและเลขาธิการสภาฯ


โดยที่ประชุมได้มอบให้นายรุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง เป็นประธานชั่วคราวเพื่อทำการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลแครายเป็นตำแหน่งแรก ซึ่งมีผู้เสนอชื่อนายพิภู สุโชคชัยกุล เพียงคนเดียวจึงถือว่านายพิภูได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาฯแบบไร้คู่แข่ง และต่อมมาได้มีการเลือกตั้งรองประธานสภามีผู้เสนอชื่อนายรุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง และก็ไร้คู่แข่งเช่นกันสุดท้ายได้มีการเลือกเลขานุการสภาฯปรากฏว่าจ่าเอกดิเรก เรียงทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแคราย ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นเลขานุการสภาฯอีกตำแหน่งโดยไร้คู่แข่งเช่นกัน ซึ่งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคราย เป็นการชั่วคราวนี้จะปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในโอกาสต่อไปนั่นเอง.

 

administrator

Related Articles