จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนนพุทธสาคร ณ ลานอเนกประสงค์ริมถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจวบจนกาลปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศลึกซึ้ง และพระปรีชาญาณ อันกว้างไกลในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากฐาน การศึกษาแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าให้สามารถเป็นกำลังแก่บ้านเมือง ทรงประกาศเลิกทาสและยกเลิกระบบไพร่เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศและคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า ด้วยพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศ พสกนิกรต่างน้อมใจถวายพระสมัญญาภิไธยว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” และรัฐบาลได้เฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” รวมทั้งทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร


ด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนนพุทธสาครและปรับภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งถนน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

administrator

Related Articles