เทศกาลปลาทูอร่อย ที่ท่าฉลอม ครั้งที่ ๑๒ ตอน : เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน