ผู้ว่าสมุทรสาคร ย้ำป้องกันดีกว่าแก้แต่ถ้าพร้อมรับก็ยิ่งดี ปภ. ร่วม คลังน้ำมัน พี.เอส.พี, สเปเชียลตี้ส์ ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และแผนฟื้นฟู ประจำปี2562

ผู้ว่าสมุทรสาคร ย้ำป้องกันดีกว่าแก้แต่ถ้าพร้อมรับก็ยิ่งดี ปภ. ร่วม คลังน้ำมัน พี.เอส.พี, สเปเชียลตี้ส์ ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และแผนฟื้นฟู ประจำปี2562
ช่วยแชร์


เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุเล็กน้อยหรือเหตุใหญ่โตย่อมนำมาซึ่งความเสียหายมากกว่าอุบัติภัยใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์อยู่เสมอจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ


เมื่อวันที่30ตุลาคม2562นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ฝึกซ้อมการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจําปี 2562 ที่คลังน้ำมันแห่งที่ 2 บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ จำกัด หมู่ที่1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีดร.ปวเรศ บุญตานนท์ ประธานกรรมการบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัดให้การต้อนรับ


นายณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการคลัง กล่าวรายงานว่า บริษัทพี.เอ.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัดร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ประจำปีซึ่งถือเป็นข้อกำหนดของกฎหมายตลอดจนนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบบทบาทหน้าที่และประสานงานในการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกซ้อมโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณสถานีจ่ายน้ำมัน ซึ่งเป็นการระงับเหตุฉุกเฉินทางบกสถานการณ์เพลิงไหม้รถขนถ่ายน้ำมันและพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด มีการประสานงานรถกู้ชีพกู้ภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และประสานงานหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด(EOD)เพื่อทำลายวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด ตลอดจนการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉินอีกทางหนึ่ง และแผนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาอุปสรรค และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมฯตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายจะนำมาสู่การการพิจารณาแก้ไขและประยุกต์ในการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการระงับเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาคร มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก และมีประเภทกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้น้ำมัน หรือสารเคมีรั่วไหล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ล้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียอย่างมากมายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนและสังคม ตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยา เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสู่ สภาวการณ์ปกติ ดังนั้น แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังโดยเริ่มจากสถานประกอบกิจการของตนเอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การฝึกซ้อมในครั้งนี้ ครอบคลุมสถานการณ์เพลิงไหม้ การจัดการวัตถุต้องสงสัย และการส่งต่อผู้บาดเจ็บ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉินจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันในการสร้างความปลอดภัย แบบองค์รวมให้เกิดขึ้นกับแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทย อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


อย่างไรก็ตามการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุภัยพิบัตินับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกว่าการที่ต้องมาเผชิญเหตุซึ่งจะเกิดความเสียหายมากมายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของคนในสังคมบ้านเมืองหรือประเทศคือวิธีการป้องกันอุบัติภัยอย่างดีที่สุด.

administrator

Related Articles