อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วยแชร์


วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทานบริจาคโลหิต เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้ มีกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ กิจกรรมบริจาคโลหิตโดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสำรองโลหิตไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ประกอบกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังในการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความ เป็นปึกแผ่น ความเป็นน้ำใจหนึ่งใจเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทําโครงการ “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญขององค์กร เป็นการปลูกฝังค่านิยมและความภาคภูมิใจในการบําเพ็ญประโยชน์ของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลงานและกิจกรรมของ อบจ. โดยจัด ให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุสงฆ์ การรับบริจาคโลหิต กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเก็บขยะบริเวณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เครื่องจักรกลของ อบจ.สมุทรสาคร ….//

administrator

Related Articles