จังหวัดสมุทรสาครส่งทหารเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่2/2562

จังหวัดสมุทรสาครส่งทหารเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่2/2562
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา08.30น.ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่2/2562 และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารกองเกิน โดยมีพันเอกเกรียงชัย สุวรรณฑัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร พันเอกวิธาน ชีวะสุวรรณ สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร ทหารกองเกินจำนวน 293นาย และญาติทหารใหม่เข้าร่วมจำนวนมาก
โดยทางด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันแล้วว่าทุกชาติทุกประเทศต้องมีกำลังทหาร ดังคำกล่าวที่ว่า ประเทศเปรียบเป็นบ้าน ทหารเปรียบเป็นรั้ว รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยตนขอแสดงความยินดีกับทุกคน ที่มีโอกาสเข้ามารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งทุกคนจะได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์ของชายไทย เยี่ยงบรรพบุรุษของเราที่เคยปฏิบัติมา เมื่อเข้ารับราชการทหาร ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ ระเบียบวินัย สมกับเป็นชายขาติทหาร ดังนั้นขอให้ทุกคนและญาติๆ สบายใจไม่ต้องวิตกกังวลขอให้ภูมิใจที่ได้มอบบุตรให้กองทัพบกดูแลตลอดระยะเวลารับราชการทหาร.

administrator

Related Articles