พลาดไม่ได้นะงานนี้ ผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาคร ชวนเที่ยวงาน”สมุทรสาครย้อนวันวาฬ (น) 90’s” ที่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อาหารทะเลอร่อยๆเพียบเลย

พลาดไม่ได้นะงานนี้ ผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาคร ชวนเที่ยวงาน”สมุทรสาครย้อนวันวาฬ (น) 90’s” ที่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อาหารทะเลอร่อยๆเพียบเลย
ช่วยแชร์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 เวลา18.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานเปิดงาน”สมุทรสาครย้อนวันวาฬ (น) 90’s” ในระหว่างวันที่9-13 พ.ย.นี้ พร้อมกล่าวว่าสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การประมง และการ เกษตรกรรม ซึ่งในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 เราได้กำหนดเป้าหมายในการ พัฒนาเอาไว้ว่า “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยว ทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางของอาหารทะเลของประเทศไทยและมี ศักยภาพอย่างยิ่งในการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลในระดับโลก ถึงแม้ว่าจังหวัด สมุทรสาครจะมีชายฝั่งทะเลยาวแค่ 41.8 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับ จังหวัดชายฝั่งทะเลอื่นๆ แต่จังหวัดของเรามีจุดแข็งที่สำคัญ คือ การประกอบอาชีพการ ประมงมาอย่างยาวนาน มีห่วงโซ่คุณค่าด้านการประมงอย่างครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย ทั้งการผลิต การแปรรูปและการตลาด โดยมีความพร้อมในด้านแหล่ง วัตถุดิบ เรือประมง สะพานปลา โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่เข้มแข็งมีขีด ความสามารถอย่างดียิ่ง การที่จะท าให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้ได้ตาม เป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด สิ่งที่สำคัญที่สุดในลำดับแรก คือ การสร้างการรับรู้ถึง จุดดี จุดเด่นของเรา ให้สาธารณะ และสังคมทั่วไปได้รับทราบถึงเสน่ห์ ถึงความสวยงาม ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผมได้วางกรอบแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้ 3 กรอบ แนวคิด คือ 1. ความเป็นศูนย์กลางของอาหารทะเล (Hub of seafood) 2.เส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เที่ยวตามเทรนด์ การจัดกิจกรรมOne day trip เป็นต้น 3. วิถีชีวิตเชิงเกษตร และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาครของเรา การจัดงาน“สมุทรสาครย้อนวันวาฬ (น) 90’s” ในครั้งนี้ ก็เป็นการแสดงศักยภาพ ของความเป็นศูนย์กลางของอาหารทะเล (Hub of seafood) ของจังหวัดเรา โดยมี เป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และสร้างการรับรู้ให้กับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีความได้เปรียบ ในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรและ วัฒนธรรม โดยเฉพาะป่าชายเลน และภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สามารถนำมาเป็นแหล่ง เรียนรู้ พัฒนาสินค้า มีผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารทะเลในจังหวัดมากมาย ดึงดูดรายได้ จากการท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวและบริการนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วย ขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตต่อไป ผมขอขอบคุณเทศบาลนครสมุทรสาคร คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมทั้งส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ สนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต.  
administrator

Related Articles