ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาครจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาครจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
ช่วยแชร์

เมื่อเร็วๆนี้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว ณ ศูนย์การพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ พ่ล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด , เหล่ากาชาดจังหวัด , ประธานหอการค้าจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี


นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และในปีการศึกษา 2562 ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 90 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านจะนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่านเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป

administrator

Related Articles