กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน
ช่วยแชร์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4,5,6 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรณรงค์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ไทย สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) น้อมนำแนวคิดจิตอาสามาขยายต่อยอดการทำความดีเพื่ออนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นจาก กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมจากลูกจาก.

administrator

Related Articles