อบจ.สมุทรสาคร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ.สมุทรสาคร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยแชร์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองฯ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ


นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมในกระบวนการการตัดสินใจ” เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การพัฒนาอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน จึงทำให้เกิดกิจกรรม “การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่จำนวน 39 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งความรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนี้ ก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

administrator

Related Articles