ศูนย์ OSS สมุทรสาคร เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ 16 ธ.ค.นี้

ศูนย์ OSS สมุทรสาคร เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ 16 ธ.ค.นี้
ช่วยแชร์

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานศูนย์ OSS เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมอาคารนิวเฟรนด์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ก็มีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังด้วยและให้ข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563 (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU) โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี แยกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ 1.กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2.กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
สำหรับ1การดำเนินการในระยะที่ 2 นี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ อาคารนิวเฟรนด์ ตั้งอยู่ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้นมีแรงงาน 3 สัญชาติที่ต้องจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมทั้งสิ้นประมาณ 120,000 คน


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเน้นย้ำการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ว่า การทำงานนั้นเชื่อได้ว่าต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งในเรื่องของระบบ และการให้บริการที่อาจจะล่าช้าไปบ้างในบางครั้ง แต่ขอให้ทุกคนร่วมมือกันคิดแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปให้ได้ และขอให้มีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันให้ทางผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังขอให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นคำนึงถึงหัวใจของการให้บริการเป็นหลักสำคัญด้วย และสิ่งที่ต้องการให้ทางศูนย์ฯ มีการเตรียมความพร้อมนอกเหนือจากเรื่องของบุคลากรกับอุปกรณ์เครื่องมือนั้น ก็มีด้วยกันหลายอย่าง เช่น เรื่องของห้องน้ำ ที่ต้องมีคนคอยดูแลให้สะอาดพร้อมให้ผู้มาจดทะเบียนเข้าใช้ , มุมหนังสือหรือมุมผ่อนคลายสำหรับผู้ที่รอรับบริการ ,ป้ายที่ชัดเจนในการบอกจุดให้บริการ และขั้นตอนการปฏิบัติฯ , การจัดสถานที่รับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน,การจัดร้านอาหารกลางวันสำหรับผู้มารับบริการ,น้ำดื่มที่ต้องมีเพียงพอเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการในแต่ละวัน และห้องประชุมสำหรับไว้รองรับผู้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ OSS ที่ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันในทุกวัน เป็นต้น


ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็กล่าวว่า ทางศูนย์ OSS ของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเบื้องต้นกำหนดไว้ว่าจะให้บริการได้วันละประมาณ 1,600 – 2,000 คน แต่ทั้งนี้ก็ขอให้ทางนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งขอให้มาดำเนินการตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ อย่ามาตอนท้ายๆ ที่ใกล้จะหมดเวลา ซึ่งก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้.

administrator

Related Articles