” จ่าตุ๊ ” …. ช่วยชาวบ้าน

” จ่าตุ๊ ” …. ช่วยชาวบ้าน
ช่วยแชร์

 ** คิดอะไรไม่ออกบอก “จ่าตุ๊บางโทรัดและผู้ใหญ่นิติธร”

     นายทนงศักดิ์ (จ่าตุ๊) ธีรรังสี สมาชิก อบต.หมู่ที่1 ตำบลบางโทรัด พร้อมกับ นายนิติธร ธีรรังสี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใส่ใจออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบมาด้วยดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงคนพิการ ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งดูแลเรื่องสุขลักษณะโดยซ่อมแซมห้องสุขาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีรายได้น้อยให้ฟรี นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่นถนนหนทางให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยแก่ประชาชน จนได้รับเสียงชื่นชมจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีตลอดมา ขณะเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้ง ใจถึงพึ่งได้ ใครคิดอะไรไม่ออกบอก “จ่าตุ๊บางโทรัดและผู้ใหญ่นิติธร”

administrator

Related Articles