อบจ.สมุทรสาคร เปิดสะพาน ค.ส.ล.และเขื่อนกันดิน งบรวมเกือบ 35 ล.

อบจ.สมุทรสาคร เปิดสะพาน ค.ส.ล.และเขื่อนกันดิน งบรวมเกือบ 35 ล.
ช่วยแชร์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเสียบคลองมะเดื่อ เริ่มจากหมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไปที่หมู่ที่ 6, 5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองนายก อบจ.สมุทรสาคร , ผู้ประสานงานฯ,สมาชิกสภา อบจสมุทรสาคร, นายกและสมาชิก ทต.ดอนไก่ดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วม
นายธนวัฒน์ ทองโต สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร รายงานว่า จากปัญหาการพังทลาย การทรุดตัวของดินริมตลิ่งตลอดแนวถนนสายเลียบคลองมะเดื่อ เป็นสาเหตุทำให้ลำคลองตื้นเขิน ถนนได้รับความเสียหายจากการพังทลายทรุดตัว อาจเกิดอันตรายและความ ไม่ปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาการเดินทางสัญจรของเด็กนักเรียน พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองมะเดื่อ เริ่มจากหมู่ที่ 6 ตำบลนาดี ไปที่หมู่ที่ 6, 5,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 2,820 เมตร งบประมาณ 30,150,000 บาท เพื่อป้องกันความเสียหาย การพังทลาย การทรุดตัวของถนน และป้องกันดินทรุดตัวลงสู่ลำคลอง ทำให้ลำคลองตื้นเขิน รวมถึงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 145 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 8 เมตร งบประมาณ 4,767,000 บาท เพื่อให้เด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนไก่ดี ได้รับความสะดวกทางด้านการคมนาคม นอกจากนี้ยังมีโครงการถนนแอลฟัสติกส์ เลียบคลองมะเดื่อ ระหว่างหมู่ที่ 4 ต.นาดี และหมู่ที่ 6 กับ หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี ซึ่งโครงการก่อสร้างเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น


ด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองมะเดื่อ เริ่มจากหมู่ที่ 6 ตําบลนาดี ไปที่หมู่ที่ 6, 5, 4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อป้องกันความเสียหาย การพังทลาย การทรุดตัวของถนน และป้องกันดินตามแนวตลิ่งทรุดตัวลงไปในลำคลอง ทำให้คลองตื้นเขิน และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่) พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน เพื่อให้เด็กนักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนไก่ดี ได้รับความสะดวกทางด้านการคมนาคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งก็หวังว่าการบริการสาธารณะขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

administrator

Related Articles