สมุทรสาครเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมุทรสาครเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ช่วยแชร์

 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ.สมุทรสาคร นายอำเภอ ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ผู้กำกับการ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี
ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คัดเลือกรูปแบบ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ ถนนพุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด ซึ่งมีความสำคัญเป็นประตูเข้าสู่เมืองสมุทรสาคร ที่เชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑล รวมสะพานข้ามแยกต่างระดับ ที่ตัดกับถนนเพชรเกษม ชื่อสะพานสาครเกษม และสะพานต่างระดับคลองมะเดื่อ ที่เชื่อมต่อกับถนนเศรษฐกิจออกสู่ถนนพระราม 2 ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงลงสู่ภาคใต้ เพื่อความสะดวกรองรับ ริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรม “สานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” ด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงาม บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและริมทาง 2 ฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทำความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

administrator

Related Articles