ทสม.สมุทรสาคร เข้ารับอบรม มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

ทสม.สมุทรสาคร เข้ารับอบรม มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
ช่วยแชร์

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นายวรพงษ์ ชอบชื่น ประธาน ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ เครือข่าย และสมาชิก ทสม. จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาพื้นที่ป่าชายเลน ปัญหาน้ำเน่าเสีย กลิ่นเหม็น และขยะมูลฝอย ทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในปัจจุบันเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ อย่างมากในการขับเคลื่อนงานกับองค์กรภาครัฐ ตั้งแต่เริ่มเสนอความคิดเห็น การร่วมลงมือปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ ส่งผลให้หลายๆ โครงการ ประสบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะช่วยเสริมสร้าง ศักยภาพ และองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกเครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกันดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครให้ยั่งยืนต่อไป
ด้านนายวรพงษ์ ชอบชื่น ประธาน ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า เครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นภาคประชาชนที่ได้อาสาสมัครเข้ามาเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นับเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในด้านการลงมือปฏิบัติ การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการติดตามประเมินผล เพื่อร่วมกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

administrator

Related Articles