อบจ.สมุทรสาคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวท่าจีน – บางกระเจ้า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟ

อบจ.สมุทรสาคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวท่าจีน – บางกระเจ้า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟ
ช่วยแชร์

             เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2563 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร นางขนิษฐา พรเกียรติกุล ส.อบจ.สมุทรสาคร นายยิ่งยง แพรกอุดม ส.อบจ.สมุทรสาคร ตลอดจนเลขานุการ นายก อบจ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบทางรถไฟ ม.4 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีตัวแทนจากครัวเรือนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเกือบ 100 คน
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร ได้กล่าวชี้แจงให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมประชุมรับทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดกับทางรถไฟกับถนน เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม มีมติที่ประชุม ประกอบไปด้วย ให้ทาง อบจ.สมุทรสาคร ปรับแนวถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน Local Road สายบ้านแหลม – แม่กลอง ที่ กม.2+328 – กม. 6+854 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จากที่ขออนุญาต รฟท.ไว้เดิม เป็นการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ 2 ด้าน พร้อมติดตั้งรั้วกั้น (Barrier และ wire Mesh) เพื่อแก้ไขปัญหาทางลักผ่านตลอดแนวเส้นทางดังกล่าว โดยหากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้พร้อมกัน ทั้ง 2 ด้าน ก็อนุโลมดำเนินการก่อสร้างถนน Local Road เลียบทางรถไฟฝั่งท่าจีนก่อนในระยะแรก ส่วนระยะต่อไปให้ดำเนินการอีกด้านที่เหลือให้แล้วเสร็จ ,ให้ อบจ.สมุทรสาคร จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการก่อสร้างถนน Local Road เลียบทางรถไฟทั้ง 2 ด้าน พร้อมระบุระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการติดตามการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และ ให้ อบจ.สมุทรสาคร และ รฟท. พิจารณาดำเนินการตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและรายละเอียดในการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบของ รฟท. ต่อไป


ขณะที่นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร ก็กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างถนนเส้นนี้ เดิมเป็นถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวใช้สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำ สภาพเป็นหลุมบ่อ บางช่วงมีน้ำท่วมขัง ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย และก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ พร้อมติดตั้ง guard rail เพื่อความปลอดภัยของรถไฟและผู้ใช้ถนนสัญจรทางรถยนต์ โดยโครงการฯ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ที่ กม.2 + 328 – กม.2 + 863 (ตาม กม.รถไฟ) ระยะทาง 535 เมตร ส่วนช่วงที่ 2 คือก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ที่ กม. 2 + 863 – กม.6 + 884 (ตาม กม.รถไฟ) ระยะทาง 4,040 เมตร รวมระยะทางยาว 4,575 เมตร ทั้ง 2 ช่วงติดตั้ง guard rail ยาว 4,538 เมตร
ด้านชาวบ้านได้นำเสนอความคิดเห็นในหลายๆ เรื่อง เช่น เรื่องการสืบค้นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมก่อนที่จะตกเป็นของการรถไฟ ซึ่งที่ดินบางช่วงบางตอนนั้น เป็นของชาวบ้านมาก่อนโดยมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง แต่ทางการรถไฟมาขอให้ประชาชนยกให้เพื่อจัดสรรเป็นเส้นทางรถไฟ ดังนั้นหากจะมีการก่อสร้างจริง ก็ขอให้คำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงความสะดวกที่ประชาชนเจ้าของที่ดินเดิมควรจะได้รับจากการรถไฟด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของผลกระทบที่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ด้านที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจะได้รับจากการเดินทางเข้าออก ซึ่งทาง อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้วางแนวทางในการแก้ไขไว้ให้แล้ว
สำหรับผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟ ม.4 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร ในครั้งนี้ ประชาชนทุกคนเห็นด้วย และอยากให้มีการก่อสร้างโดยเร็ว แต่ในส่วนของ อบจ.นั้น จะดำเนินการก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อเสนอแบบและผลจากการประชุมในครั้งนี้โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบที่มีต่อพี่น้องประชาชนให้การรถไฟ และ สนข. ได้รับทราบ ซึ่งถ้า สนข.อนุมัติก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที เพราะมีงบประมาณพร้อมอยู่แล้ว

administrator

Related Articles