จัดหางานสมุทรสาคร เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้

จัดหางานสมุทรสาคร เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้
ช่วยแชร์

      

     นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ครั้งที่ 1 รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางอัธยา หนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่ตัวแทนสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศที่เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน
นางอัธยา หนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมายที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 มาบังคับใช้แทนพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพ และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ ในปัจจุบัน และกรมการจัดหางานออกประกาศเรื่องเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน กรรมกร และงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่อสงวนและรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย แต่ในปัจจุบันยังพบว่ามีคนต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพค้าขายด้วยตนเอง โดยจังหวัดสมุทรสาครที่มีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากนั้น ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการกระทำความผิด ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการบริหาร จัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้คนต่างด้าวซึ่งเดิมได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การอนุญาตนั้นได้สิ้นสุดลงและยังไม่ได้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึก ความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ซึ่งมีวาระการจ้างงานครบ 4 ปี,2.คนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับเอกสารประจำตัว แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2562 และ คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึก ความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด เนื่องจากการถูกเลิกจ้างและไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่ได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

administrator

Related Articles