สว.พบประชาชน (จ.สมุทรสาคร)

สว.พบประชาชน (จ.สมุทรสาคร)
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ วัฒนาพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางมาที่ท่าเรือร้านครัวบ้านประมง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลงเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงของหมู่บ้านปากคลองประมง การงมหอยแมลงภู่ ชมศาลากลางน้ำ (Unseen ศาลากลางอ่าวไทย) สักการะองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเคารพต่อกฎระเบียบมณเฑียรบาล และสักการะพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 ของไทย ณ วัดโคกขาม
จากนั้นนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปที่ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพบปะส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา กฎหมายที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตีอไป ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร


สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั่งพิจารณากลั่นกรองกฎหมายประเมินผลสมฤทธิ์ของกฎหมายพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ สะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภาโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอด้วยประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

administrator

Related Articles