รัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

รัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
ช่วยแชร์

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 05 กันยายน 2563 นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปาฐกถาพิเศษ เรื่องพลังของเยาวชนต่อการพัฒนาการเมืองไทย ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางวงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.เขต 1 สมุทรสาคร นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.เขต 2 สมุทรสาคร และนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 สมุทรสาคร ผู้มีเกียรติ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 11 โรงเรียน รวมเกือบ 300 คนเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ จากนั้นรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรฯ ยังได้มีการจัดมอบของที่ระลึกและมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้ว
นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานทางนิติบัญญัติที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง จึงได้มีการจัดโครงการรัฐสภาสัญจร เพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองของไทย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา กระบวนการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และส่งเสริมพลเมืองให้มีบทบาทที่สำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายยึดหลักความเป็นพลเมือง และการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการทางประชาธิปไตย ที่ตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจน เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


สำหรับโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาครนี้ นับเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้ว โดยในการจัดกิจกรรมนอกจากจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองที่ต้องการทราบอีกด้วย

administrator

Related Articles