คบจ.สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด แบบอย่างการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรในช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019

คบจ.สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด แบบอย่างการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรในช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019
ช่วยแชร์

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้ให้การต้อนรับนายกิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต คลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 50 คน ที่เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรในช่วงสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด โดยในโอกาสนี้ ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความเป็นมาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท และธุรกิจในเครือของบริษัท , ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต , เทคนิคการทำการตลาดทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ และการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย จากนั้นได้พาคณะ คบจ.สมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน


ด้านนายกิตติศักดิ์ เจรมัยน์ชวลิต คลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกและยังมีความยืดเยื้อเนื่องจากยังไม่มียารักษาโดยตรง เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะการชะลอตัวของจีนด้าน Supply Chain ในภาคอุตสาหกรรม ด้านโลจิสติกส์ต่อการส่งออกสินค้า เกษตรและอาหารของไทยรวมถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในประเทศ ส่งผลให้จังหวัดสมุทรสาครที่มีภาคอุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่มได้รับผลกระทบ ซึ่งแต่ละธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารองค์กร หรือที่เรียกว่า New normal ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ “การบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรในช่วง สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ณ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เพื่อให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด สมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันจะเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจต่อไป

administrator

Related Articles