รพ.สมุทรสาคร เสริมศักยภาพทีมสหวิชาชีพบูรณาการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง

รพ.สมุทรสาคร เสริมศักยภาพทีมสหวิชาชีพบูรณาการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
ช่วยแชร์

        นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการการทํางานบูรณาการของทีมสหวิชาชีพเพื่อ ช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง และแนวทางการทำงานกับมารดาตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตลอดจนวิทยากรผู้ชำนาญงาน ที่ได้มาให้ความรู้ด้านทิศทางและ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และการทำงานบูรณาการจากทีมสหวิชาชีพต้นแบบ โรงพยาบาลปทุมธานี การบรรยายด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จากสำนักงานอัยการสูงสุด การอภิปรายในเรื่องระบบการส่งต่อ และตัวอย่างการปฏิบัติงานบูรณาการแบบสหวิชาชีพ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ ประกอบด้วย สหวิชาชีพจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ อัยการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 90 คน
นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี รวมทั้งความรุนแรงในครอบครัว และมารดาตั้งครรภ์ ที่ใช้สารเสพติด เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งในภาวะปัจจุบัน โดยลักษณะของปัญหามีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและพบมากขึ้น ความรุนแรงเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจังและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับการช่วยเหลือเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งบริการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการทำงานด้านนี้ต้องมองปัญหาแบบองค์รวม ปัจจุบันมีการ บัญญัติกฎหมายขึ้นมาใช้หลายฉบับ เช่น กฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละฉบับก็มีรายละเอียดในการปฏิบัติค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หลายสาขาวิชาชีพที่มีภารกิจที่แตกต่างกันได้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เชื่อมโยงการช่วยเหลือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาครจึงได้จัดงานโครงการการทำงานบูรณาการของทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง และแนวทางการทำงานกับมารดาตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในการทำงานบูรณาการแบบสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ , เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากทีมสหวิชาชีพของศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลต้นแบบ, เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

administrator

Related Articles