ไพศาล นำทีมรักษ์สาคร เปิดมุมมองบริหารยุคใหม่ ถอดบทเรียนจากเลือดราชสีห์ สู่สนามศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรสาคร

ไพศาล นำทีมรักษ์สาคร เปิดมุมมองบริหารยุคใหม่ ถอดบทเรียนจากเลือดราชสีห์ สู่สนามศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรสาคร
ช่วยแชร์

         เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ห้องอาหารภัตตาคารนิวรสทิพย์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายไพศาล สำราญทรัพย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าทีมรักษ์สาคร ว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้เปิดตัวว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.สมุทรสาคร ใน 27 เขตการเลือกตั้ง จากทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง
นายไพศาล สำราญทรัพย์ หัวหน้าทีมรักษ์สาคร กล่าวว่า การเปิดตัวทีมงานรักษ์สาคร ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณาใช้พวกเรา ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนที่มีรูปแบบที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร นั่นคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ผ่านมามีคำถามเกิดขึ้นกับผมว่า หลายปีที่เกษียณอายุราชการไป ผมไปทำอะไรอยู่ ผมอยากจะกราบเรียนว่า ช่วงปลายๆ ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2556 ผมเคยดำรงตำแหน่ง ประธาน กกต.จังหวัดสมุทรสาคร เคยได้รับพิจารณาจากที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการ ปปช. ให้เป็นประธาน ปปช.จังหวัด แต่ไม่ทันได้รับตำแหน่ง เกิดการยึดอำนาจในปี 2557 และได้มีคำสั่งยกเลิกการสรรหาและแต่งตั้ง ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา การเลือกตั้งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามวาระปกติ ได้ถูกเว้นว่างมาโดยไม่มีการเลือกตั้ง ตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงขณะนี้ รวมระยะเวลากว่า 4 ปี ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 6 ปี ของท้องถิ่น
“จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลาของการทำงานให้กับกรมการปกครอง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผมเห็นปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในทุกพื้นที่ของทั้ง 3 อำเภอเป็นอย่างดี จึงได้ถอดบทเรียนจากในอดีตมาสู่การแก้ปัญหาที่ต้องอาศัย “วิสัยทัศน์” ซึ่งได้กลั่นกรอง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคต่างๆ แบบ “องค์รวม” จึงจะก้าวข้ามกับดักของระบบอุปถัมภ์ ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ โดยปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคปัจจุบัน ที่มีความอ่อนไหวด้านการข่าวและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาคนและชุมชน”
นายไพศาลฯ ยังเปิดใจอีกว่า สำหรับนโยบายการทำงานภายใต้หลัก “คุณธรรมนำการบริหาร” มีอยู่ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1.) การพัฒนาคน ประกอบด้วย 1.1 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหา รับรู้ปัญหา ตรวจสอบการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจะตอบโจทย์ทุกปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน เด็กด้อยโอกาส เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัย 1.3 ประคับประคองให้ผู้สูงวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้ง มีที่พบปะสังสรรค์ ช่วยกันสร้างปฏิสัมพันธ์ในการดำรงชีวิต ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีศักดิ์ศรีส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มคนทำงานและผู้สูงวัย ให้โอกาสในการออกกำลังกายอย่างอิสระ มีสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งและในอาคาร โดยไม่จำกัดเวลา (24 ชม.) , 2.) พัฒนาเมือง ประกอบด้วย 2.1 เก็บตกเส้นทางคมนาคมในจังหวัดที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง การขนส่ง 2.2 พัฒนาเส้นทางสายสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่ชายทะเล จาก กทม.เลียบชายฝั่งปากอ่าว ก.ไก่ ให้เป็นถนนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า 2.3 รณรงค์การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหามลภาวะ “แบบองค์รวม” ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล กลิ่น ควันพิษ , 2.4 ทำสมุทรสาคร ให้มีชื่อเสียงในเรื่องความสะอาด การมีธรรมชาติสวยงามและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ , 2.5 ประสานงานกับส่วนราชการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3.) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3.1 พัฒนาอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรม, 3.2 บริหารจัดการปัญหาน้ำเสีย และขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ, 3.3 จัดตั้งและอบรมยาวชน และจิตอาสา ให้มีส่วนร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 4.) การดูแลสัตว์ป่าและสัตว์จรจัด โดยไม่แก้ปัญหาแบบปัดภาระไปให้เอกชนหรือพื้นที่อื่น ควรมีสถานที่ดูสัตว์เหล่านี้อย่างยั่งยืน,5.) การพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5.1 เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่ามากมาย 5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (One Day Trip) ให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในจังหวัดให้มากที่สุด และ ด้านสุดท้าย 6. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย 6.1 สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม ทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวรามัญ ลาวโซ่ง เป็นจุดศึกษาหาความรู้ (พื้นถิ่นศึกษา) โดยเฉพาะพี่น้องชาวรามัญของสมุทรสาคร มีจำนวนมากรองจากจังหวัดปทุมธานี แต่ไม่มีการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และการรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมก็เริ่มเลือนหายไป, 6.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญของไทย ทั้งประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ให้อยู่คู่กับคนสมุทรสาคร และ 6.3 จัดหารูปแบบการจัดงานประเพณีอื่นๆ มาส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายไพศาล สำราญทรัพย์ หัวหน้าทีมรักษ์สาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนพร้อมที่จะนำทีมรักษ์สาคร ก้าวสู่การบริหารยุคใหม่ ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ จึงมีความมั่นใจในการเสนอตัวทำงาน ด้วยวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ อุปนิสัยส่วนตัวที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผมมั่นใจจะพาสมุทรสาครไปสู่การบริหารงานในรูปแบบที่ใช้ “คุณธรรมนำการบริหาร” และผมก็ได้คัดเลือกทีมงาน ที่มีสุภาพสตรีมากที่สุด เป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต วันนี้ “ทีมรักษ์สาคร” พร้อมแล้ว ที่จะพาพี่น้องเดินไปสู่เป้าหมายที่สมบูรณ์แบบทั้งคุณธรรม รูปธรรม “เชื่อมือ เชื่อใจ ก้าวไปด้วยกัน จุดยืนมั่นคง ซื่อตรงในหลักการบริหารด้วยคุณธรรม ไม่เปลี่ยนตอนนี้ ก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนอีกแล้ว เปลี่ยนบ้างก็ดีนะ!”
สำหรับประวัติโดยสังเขปของนายไพศาล สำราญทรัพย์ หัวหน้าทีมรักษ์สาคร ว่าที่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร เคยดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2535 – 2536 , นายอำเภอกระทุ่มแบน ปี 2549 – 2551 , นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ปี 2552 – 2553 , ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2554 , รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2555 – 2556 นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง ประธาน กกต.จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงปลายปี 2556 อีกด้วย

administrator

Related Articles