บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร นายก – ส.อบจ.สมุทรสาคร คึกคัก หน้าเก่า หน้าใหม่ ลงสนามสู้ศึกเพียบ

บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร นายก – ส.อบจ.สมุทรสาคร คึกคัก หน้าเก่า หน้าใหม่ ลงสนามสู้ศึกเพียบ
ช่วยแชร์

               ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2562


สำหรับบรรยากาศของการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ในวันแรกคือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งฯ มาลงชื่อเพื่อรอยื่นเอกสารการลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนเวลา 08.30 น. กันเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรสาครนั้น มีด้วยกันถึง 4 คน คือ หมายเลข 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล จากพรรคเพื่อไทย ,หมายเลข 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ จากทีมรักษ์สาคร , หมายเลข 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ จากทีมคนทำงาน และ หมายเลข 4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ จากคณะก้าวหน้า ขณะที่ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาครนั้น ก็มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่า – หน้าใหม่ที่มาแบบครบทีม และผู้สมัครอิสระ ส่งผลทำให้บรรยากาศในเช้าวันแรกนี้เป็นไปอย่างคึกคัก รวมถึงยังมีกองเชียร์ที่มารอให้กำลังใจอยู่รอบสนามกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย
ส่วนมาตรการสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายกฯ อบจ.สมุทรสาครในครั้งนี้คือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าสู่พื้นที่บริเวณรับสมัครฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19

                 สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร และ นายก อบจ.สมุทรสาครในทั้ง 3 อำเภอนั้น แบ่งออกเป็นทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง จำนวน 747 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีนายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และมี 5 เสือ กกต.อบจ.สมุทรสาคร ประกอบไปด้วย นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า อดีตประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร ,นายปฏินันท์ สืบสันติ อดีต กกต.จว.สมุทรสาคร , พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร, และนางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนอีก 1 ท่าน อยู่ระหว่างการสรรหา แทนนายเอกพร จุ้ยสำราญ อดีตปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

administrator

Related Articles