PSP คลังน้ำมันยักษ์ใหญ่ จัดซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันในแม่น้ำท่าจีน

PSP คลังน้ำมันยักษ์ใหญ่ จัดซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันในแม่น้ำท่าจีน
ช่วยแชร์

           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จํากัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการรับฟังและร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้สมมุติเหตุการณ์ กรณีเกิดเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ในแม่น้ำท่าจีน และในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ก็มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย


นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จํากัด กล่าวว่า บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จํากัด ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบบทบาทหน้าที่และประสานงานในการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งต้องระดมฉีดน้ำและโฟม ทั้งทางน้ำและบนบก ซึ่งใช้เรือฉีดน้ำ 2 ลำ ใช้รถดับเพลิง การประสานงานรถกู้ชีพกู้ภัยเพื่อลำเลียงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ,การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉิน และการรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต้นจนจบเหตุการณ์ ทั้งนี้การฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ตลอดจน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมฯ รวมถึงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ จะนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไข และประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ต่อไป

administrator

Related Articles