พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   พระราชทานอาหาร แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19
ช่วยแชร์

      

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ 7,500 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร
เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบอาหารพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกที่ 2 ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร นำไปจัดประกอบอาหารพระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาล / ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) และ ศูนย์เฝ้าระวังโควิด 19 ของแต่ละอำเภอ ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา
สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักอนามัย โดยบุคลากรผู้ปรุงอาหารจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการนำอาหารพระราชทานให้ที่โรงพยาบาล ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และศูนย์เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะไม่มีการจัดตั้งหน่วยแจกอาหารพระราชทาน ณ ที่หนึ่งที่ใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกที่ 2 นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดปรุงอาหารพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยจัดทำมื้อละ 2,500 กล่อง วันละ 3 มื้อ รวมทั้งสิ้น 7,500 กล่องต่อวัน ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ร้านอาหารกว่า 30 แห่งร่วมกันปรุงอาหารพระราชทาน ในแต่ละมื้อซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ค้าขายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และ ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกที่ 2 อีกด้วย.

administrator

Related Articles