สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครประกาศผลผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสาคร” และรางวัลพิเศษ “คนดีศรีมวลชนคนสาคร” ประจำปี 2563ให้ผู้ว่าวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครประกาศผลผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสาคร” และรางวัลพิเศษ “คนดีศรีมวลชนคนสาคร” ประจำปี 2563ให้ผู้ว่าวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ช่วยแชร์

 

           ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประชุมและมีมติเอกฉันท์คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง สำหรับปี 2563 สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้คัดเลือกคนดีศรีสาครประจำปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัล 24 ราย ได้แก่พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป ประเภทบุคคล จำนวน 16 คน ประเภทองค์กร จำนวน  5 องค์กร

         ในการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อคัดเลือกคนดีศรีสาครได้มีการเสนอวาระพิเศษเรื่องการมอบรางวัลคนดีศรีมวลชนคนสาครเป็นกรณีพิเศษและได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีมวลชนคนสาคร” (กรณีพิเศษ) ให้ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้นำที่มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผลงานเชิงประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของมวลชนคนสมุทรสาครเป็นอย่างมาก สำหรับงานพิธีฉลองรางวัล “คนดีศรีสาคร”และรางวัลเกียรติคุณ“คนดีศรีมวลชนคนสาคร” ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงยังไม่เหมาะสมที่จะจัดงานในช่วงนี้ ซึ่งจะมีการจัดงานพิธีมอบรางวัลฯ เมื่อใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป.

          ผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ”คนดีศรีมวลชนคนสาคร”(กรณีพิเศษ)นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, 1.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พระครูสาครธรรมประสิทธิ์, ดร. (บุญเลิศ อภิรโต)รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลังศาลประสิทธิ์, 2.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพระอธิการสมภาพ เขมกาโร เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดี, 3.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พระครูประโชติสาครธรรม(วันชัย โชติโก)เจ้าคณะตำบลหลักสอง เจ้าอาวาสวัดหลักสองราษฎร์บำรุง, 4.สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม(ประเภทบุคคล) นายเชิดศักดิ์ ชูศรี,  5.สาขาส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศาสตร์พระราชา (ประเภทบุคคล)นายชิงชัย บุญประคอง, 6.สาขาส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศาสตร์พระราชา(ประเภทบุคคล)นายเกษม สีนวล, 7.สาขาส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศาสตร์พระราชา(ประเภทบุคคล)นายศักดิ์พันธ์ ทับไกร, 8.สาขาส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง (ประเภทบุคคล)นายวัฒนา แตงมณี , 9..สาขาส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง (ประเภทบุคคล)นายประศาสน์ เยี่ยมสวัสดิ์, 10.สาขาส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง (ประเภทบุคคล)นางสมศรี วานิชสำราญ,11. สาขาการส่งเสริมค่านิยม คุณธรรมและวินัยของคนในชาติ(ประเภทบุคคล)นางชญานิศ คงดารา, 12.สาขา การส่งเสริมการประมง(ประเภทบุคคล)นายสุนันท์ กล่ำสนอง,13.สาขาการส่งเสริมอุตสาหกรรม(ประเภทบุคคล)นางนาถระพี หวังวงศ์สกุล,14.สาขาการส่งเสริมอุตสาหกรรม(ประเภทบุคคล)นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล,15.สาขา การอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย(ประเภทบุคคล)นางสาวมัทนา ขำบางเลน, 16.สาขา การอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทย(ประเภทบุคคล) นางวิมล บุตรศรีด้วง, 17.สาขา การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(ประเภทบุคคล)นางสาวสุรินทร นาคคุม, 18.สาขา การอนุรักษ์ด้านศิลปะ(ประเภทบุคคล)นายนภดล แจบ้านเกาะ, 19.สาขา การอนุรักษ์ด้านศิลปะ(ประเภทบุคคล)นางจารีย์ ช่องคันปอน,20.สาขาการส่งเสริมองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง(ประเภทองค์กร) หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, 21.สาขา การส่งเสริมการประมง (ประเภทองค์กร) สมาคมการประมงสมุทรสาคร, 22.สาขา การอนุรักษ์และส่งเส ริมภาษาไทย(ประเภทองค์กร)โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์, 23.สาขา การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(ประเภทองค์กร) โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ(เล็ก-นิ่มอนุสรณ์,24. สาขา การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(ประเภทองค์กร)โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrator

Related Articles