สมุทรสาครเปิด Call Center 034-171200 รับจองวัคซีนทั้งคนไทย – ต่างด้าวเกือบ 6 แสนราย มั่นใจสิงหาคมนี้ ฉีดครบจบแน่นอน

สมุทรสาครเปิด Call Center 034-171200 รับจองวัคซีนทั้งคนไทย – ต่างด้าวเกือบ 6 แสนราย มั่นใจสิงหาคมนี้ ฉีดครบจบแน่นอน
ช่วยแชร์

สมุทรสาครเปิด Call Center 034-171200 รับจองวัคซีนทั้งคนไทย – ต่างด้าวเกือบ 6 แสนราย มั่นใจสิงหาคมนี้ ฉีดครบจบแน่นอน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 67/2564 และ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสมุทรสาคร (ศปก.จ.สค.) ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานป้องกันโควิด – 19 ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งบริการ Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการลงทะเบียนและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารฉีดวัคซีนโควิด – 19 รวมถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีน ให้กับประชากรในจังหวัดสมุทรสาครทั้งคนไทยและคนต่างด้าวถูกกฎหมาย ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกประมาณเกือบ 6 แสนคน  ภายใต้แนวทาง “ ท ท ท คือ โทร ทัศนคติ และทั่วถึง”

สำหรับเรื่องการเปิดให้บริการ Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนั้น ก็เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า ประชาชนเข้าถึงการลงทะเบียนจองวัคซีนอย่างจำกัด ทำให้มีประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงเกิดแนวคิดเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ารับบริการลงทะเบียน และการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการลงข้อมูลระบบลงทะเบียนกลาง การบริหารแจกจ่ายวัคซีนให้มีหลากหลายช่องทางมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเปิดให้บริการ Call Center ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 14 สิงหาคม 2564  หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3417 – 1200 ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. –  18.00 น.

ส่วนแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ในเบื้องต้นได้จัดจุดให้บริการฉีดวัคซีนออกเป็นทั้งหมด 19 หน่วย เป็นหน่วยให้บริการในโรงพยาบาล 15 หน่วย และนอกโรงพยาบาลอีก 4 หน่วย โดยไม่รวมหน่วยให้บริการในนิคมอุตสาหกรรมอีก 2 หน่วย ส่วนห้วงระยะเวลาการดำเนินงานแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ที่จะต้องฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครอีกเกือบ 6 แสนราย ให้ครบจบภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้  โดยจำแนกเป็น เดือนมิถุนายน  ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า   56,000 โดส ฉีดให้กับประชากรคนไทยที่ลงทะเบียนไว้ครบแล้วตามจำนวนที่กำหนด ,เดือนกรกฎาคม ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าประมาณ 303,000 โดส ฉีดให้กับประชากรคนไทยทั้งหมด และ เดือนสิงหาคม 2564  ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าอีกประมาณ 160,000 โดส ก็จะฉีดให้กับทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรในจังหวัดสมุทรสาครครบ  100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนจริงตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยจะฉีดให้ได้วันละ 12,000 ราย ในประชากรทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายรวมทั้งหมด 566,551  คน ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วในจังหวัดสมุทรสาคร ณ ข้อมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวน 110,011 คน หรือร้อยละ 11.38.

administrator

Related Articles