ทส.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564

ทส.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564
ช่วยแชร์

ทส.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ที่บริเวณสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8 และชายฝั่งทะเล ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564 ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จิตอาสาและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วม

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นคืนระบบนิเวศป่าต้นน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำหลาก และอุทกภัย เป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการปลุกป่าชายเลนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและเก็บขยะทะเล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน.


 

 

 

administrator

Related Articles